Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Seria wydawnicza:

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Redaktor serii: ks. dr Artur Malina; od nr. 78 ks. dr hab. Bogdan Biela

ISSN 1643-0131

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka (nakład tomów niedostępnych w księgarni jest wyczerpany).

Opublikowane tomy:

1. Morcinek Jan, Program nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio", Katowice 2001.

2. Salamonowicz Górska Iwonna, Język łaciński dla teologów, Katowice 2001 (Skrypty i Podręczniki).

3. Uciecha Andrzej, Ascetyczna nauka w "Mowach" Afrahata, Katowice 2002.

4. Sosna Krzysztof, Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002.

5. Kołek Andrzej, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), Katowice, 2002.

6. Górny Śląsk na przełomie wieków: nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. Jan Górecki, Henryk Olszar, Katowice-Piekary Śląskie, 2002.

7. Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne, Katowice 2002.

8. Cuda Jerzy, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Katowice 2002 (Skrypty i Podręczniki).

9. Mozgol Andrzej, Teologia Arki Przymierza w psalmach i tradycji prorockiej (Ps 132; Jr3,14-18; Mch2,1-8), Katowice 2003.

10. Krzysteczko Henryk, W małej grupie religijnej wpływ przynależności do małej grupy religijnej a poczucie uczestnictwa w życiu społecznym. Studium pastoralne, Katowice 2003.

11. Krętosz Józef, Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFM Conv w latach 1948-1991, Katowice 2003.

12. Nowe oblicza bł. Emila Szramka, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jerzy Myszor, Katowice 2003.

13. Błasiak Dominika, Duszpasterstwo akademickie jako środowisko społeczno-kulturowe: proces stawania się członkiem grupy od "Oni " do "My", Katowice 2003.

14. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003.

15. Szołtysik Piotr, Wzajemne relacje miedzy Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Katowice 2004.

16. Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. Jerzy Myszor, Adam Dziurok, Katowice 2004.

17. Małecki Zdzisław, Peszery do Księgi Izajasza, Katowice 2004.

18. Kozyra Józef, Geneza Ewangelii, Katowice 2004.

19. Buchta Roman, Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, Katowice 2004.

20. Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka: teologia fundamentalna w interdyscyplinarnym dialogu, red.Jerzy Cuda, Katowice 2004.

21. On his way: studies in Honour of Professor Klemens Stock. S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, red. Artur Malina, Katowice 2004.

22. Mistagogia a duchowość, red. Andrzej Żądło, Katowice 2004.

23. Reginek Antoni, „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej: studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005.

24. Matka Boża w ludzie Bożym, red. Jan Górecki, Katowice 2005.

25. Tkocz Elżbieta, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005.

26. Nowy kontekst misji ad gentes, red. Jan Górski, Katowice 2005.

27. Kościół wobec granic. Praca dedykowana ks. prof. dr. Lotharowi Ullrichowi, red. Jacek Kempa, Katowice 2005.

28. Biela Bogdan, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła. Stu­dium teologiczno-pastoralne, Katowice 2006.

29. Sobański Remigiusz, Europa obojga praw, Katowice 2006.

30. Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2001-2002; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2001-2002, Katowice 2006.

31. Wilk Janusz, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16, Katowice 2006.

32. Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, red. Grzegorz Kucza, Katowice 2006.

33. Dydaktyka teologii, red. Krzysztof Sosna, Katowice 2006.

34. Malina Artur, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, Katowice 2007.

35. Panek Marek, Pojęcie supozycji sądu, Katowice 2007.

36. „Śpiewajmy i grajmy Panu” (por. Ps 27, 6). I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21-22 X 2005 r. Materiały pokongresowe, red. Antoni Reginek, Wiesław Hudek, Katowice 2007.

37. Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. Roman Buchta, Krzysztof Sosna, Katowice 2007.

38. Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, red. Grzegorz Strzelczyk, Katowice 2007.

39. Wita Grzegorz, Istoty nadnaturalne ludu Aszanti w Ghanie, Katowice 2007.

40. Skowronek Ryszard, Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.

41. Ethos and Exegesis, red. Anna Kucz, Artur Malina, Katowice 2007.

42. Krętosz Józef, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008.

43. Kudełka Magdalena, „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa. Studium pastoralne, Katowice 2008.

44. Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2003-2004; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003-2004, Katowice 2008.

45. Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. Grzegorz KUCZA, Grzegorz Wita, Katowice 2008.

46. SURMIAK Wojciech, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2009.

47. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność, red. Henryk OLSZAR, Bogumiła WARZĄCHOWSKA, Katowice 2009.

48. SZEWCZYK Leszek, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.

49. SZENDZIELORZ Łukasz, Teologie agapé jako metoda. Agapetologiczna struktura dzieła teologicznego Josefa Zvěřiny, Katowice 2009.

50. URBANEK Beata, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana, Katowice 2009.

51. BARTOSZEK Antoni, Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009.

52. PAWŁOWICZ Weronika, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009.

53. KEMPA Jacek, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Katowice 2009.

54. Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. Roman BUCHTA, Katowice 2009.

55. MAŁECKI Zdzisław, Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu, Katowice 2009.

56. Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. Roman BUCHTA, Katowice 2010.

57. KRZYSTECZKO Henryk, We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem powszechnym, Katowice 2010.

58. STRZELCZYK Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2005-2006, Katowice 2010.

59. GÓRECKI Jan, Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978). Studium historyczno-pastoralne.

60. BEDNARSKI Damian, Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice, 2011.

61. Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. ks. Roman Buchta, ks. Stanisław Dziekoński, Katowice 2011.

62. KRZYSTECZKO Henryk, Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin, Katowice 2011.

63. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,1 (2011): Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?, [red. nauk. numeru Grzegorz Noszczyk, Arkadiusz Wuwer].

64. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,2 (2011): Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

65. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,3 (2011): Obszary wychowania moralnego: wychowanie moralne czy do moralności? [red. nauk. numeru ks. Krzysztof Sosna].

66. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,4 (2011): Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

67. WUWER Arkadiusz, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, Katowice 2011.

68. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012): Zbawieni przez ofiarę? Historia i perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej [red. nauk. numeru Jacek Kempa].

69. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,2 (2012): Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół [red. nauk. numeru Mariola Teresa Kozubek].

70. Jaka rodzina, takie społeczeństwo: wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, red. Mariola Teresa Kozubek, Katowice 2012.

71. REGINEK Antoni, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku, Katowice 2012.

72. WARZĄCHOWSKA Bogumiła, Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), Katowice 2012.

73. KUCZA Grzegorz, Osoba ludzka integralna jako „locus eschatologicus”. Personalistyczna (re)interpretacja eschatologii chrześcijańskiej, Katowice 2013.

74. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012): „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu [red. nauk. numeru Andrzej Pastwa].

75. Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, red. Grzegorz NOSZCZYK, Cezary SMUNIEWSKI, Katowice 2013.

76. Starość - nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa, red. Mariola Kozubek, Katowice 2013.

77. Gratias agamus domino deo nostro. Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, red. Marek Panek, Janusz Wilk, Katowice 2014.

78. Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. Andrzej Pastwa, Katowice 2014.

79. CIUŁA Grzegorz, Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej, Katowice 2014.

80. W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki , red. nauk. numeru Andrzej Pastwa, Katowice 2014.

81. WILK Janusz, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice 2015.

82. MALISZEWSKA Anna, Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth A. Jonhson, Katowice 2015.

83. Wykluczenie jako problem wielowymiarowy, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2016.

84. KRZYSTECZKO Henryk, Z rodziny do rodziny, Katowice 2016.

85. Nowa ewangelizacja w archidiecezji katowickkiej, red. ks. Bogdan Biela, Katowice 2017.

86. BUCHTA Roman, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, Katowice 2017/

87. KUŹNIK Bartłomiej, Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziejskiego księdza doktora Stanisława Bisty (1929-1985), Katowice 2017.

88. Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, Katowice 2018.

89. SZWARCZYŃSKA Ewa, Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska, Katowice 2018.

90. BIELA Bogdan, CELARY Ireneusz, Wsłuchani w Ducha. Ku odnowie wspólnoty parafialnej ‒ rodziny Bożej, Katowice 2019.

91. Dialog w perspektywie mikrostruktur społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne, red. A. Kłos-Skrzypczak, Katowice 2019.