Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Dokumentacja audio

[treści publikowane na tej stronie podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych]


Dnia 24. listopada 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum naukowe Teologia zbawczej ofiary Chrystusa. Możliwości i granice interpretacji zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
Fotoreportaż

Program sympozjum

9.30

Wprowadzenie (ks. Jacek Kempa)

9.45

Ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ: Teologia zbawczej ofiary Chrystusa – wymiar trynitarny

10.10

Ks. prof. dr hab. Jan Słomka: Komentarz Orygenesa do słów Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży”

Dyskusja

przerwa

11.10

O. dr Michał Paluch OP: Droga do pojednania. Akwinata o ofierze Chrystusa

11.35

O. dr Robert Plich OP: Ofiara jako akt cnoty religijności wg Tomasza z Akwinu

12.00

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Zbawcza ofiara Chrystusa w nauce soboru trydenckiego i Katechizmu Rzymskiego

Dyskusja

ok. 13.15 – 14.30 przerwa

14.30

Ks. dr hab. Artur Malina: Ofiara Jezusa według Listu do Hebrajczyków. Dosłowność, metafora, rzeczywistość?

14.55

Ks. dr hab. Jacek Kempa: Ofiara Chrystusa we współczesnej soteriologii: problem adekwatności języka

15.20

O. dr Mateusz Przanowski OP: Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie


W dniu 13 października 2011 roku w auli gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyło się sympozjum homiletyczne Polityka na ambonie zorganizowane przez Stowarzyszenie Homiletów Polskich oraz Zakład Liturgiki i Homiletyki WTL UŚ w Katowicach i Katedrę Komunikacji Religijnej UPJPII w Krakowie.
Fotoreportaż
krótkie wypowiedzi: ks. bp Andrzej Czaja -
i ks. Leszek Szewczyk (organizator) - (Radio eM, Joanna Raś)
pełny wykład ks. bp. Andrzeja Czai (~30 minut):

Dnia 12 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.
Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż z konferencji

1. Wprowadzenie do całości i wykład ks. dr Roberta Woźniaka (UPJPII, Kraków) - Co teologii daje ponowoczesność?

(51 minut)

2. Prof. Jürgen Werbick (Universität Münster) - Naukowy status teologii wobec postmodernizmu.

(61 minut, język niemiecki)

3. Dyskusja po pierwszych wykładach

(61 minut)

4. Ks. dr hab. Artur Malina (WTL UŚ) - Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa i dyskusja

(57 minut)

5. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (WTL UŚ) - Podmiotowość w teologii i jej miejsce (zadanie, rola) w perspektywie ponowoczesnej filozofii, dyskusja i zamknięcie całości.

(60 minut)

Dnia 21 stycznia 2010 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa „Kościół a kultura niezależna w latach 80.” zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Bibliotekę Teologiczną WTL w Katowicach.
Fotoreportaż
Wystawa tematyczna
Bogusław Tracz (BEP IPN Katowice):
Prof. Roman Kalarus:
(nagranie: Radio eM)

Dnia 14 grudnia 2009 roku na Wydziale Teologicznym UŚ wygłoszony został wykład otwarty: "Ryszard Kapuściński: Reporter to postawa życiowa, to charakter", zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚ. Wykład wygłosiła współautorka pierwszej biografii pisarza, dr Beata Nowacka, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego UŚ.
Fragment wykładu:
Fotoreportaż

W dniach 4 i 5 listopada 2009 roku odbyła się konferencja z okazji 500. rocznicy narodzin Jana Kalwina Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej, zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowicach wraz z Instytutem Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Fotoreportaż z sesji w Katowicach
Wypowiedź ks. prof. Piotra Jaskóły:

Wypowiedź ks. Romana Lipińskiego (K-ł Ewangelicko-Reformowany):


(nagranie: Radio eM, rozmawiała Joanna Raś)Dnia 30. maja 2009 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe na temat Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program
Fotoreportaż
Wywiad z prof. Rocco Buttiglione, wiceprzewodniczącym parlamentu Republiki Włoskiej, który był uczestnikiem Sympozjum:


(nagranie: Radio eM, rozmawiał Sylwester Strzałkowski)Dnia 21 maja 2009 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Wincentemu Myszorowi z okazji czterdziestolecia jego pracy naukowej. Dziekan ks. Andrzej Żądło - wprowadzenie:


Ks. Abp Damian Zimoń:


Ks. prof. Wincenty Myszor o sobie:


(nagrania: Radio eM, rozmawiała Joanna Raś)Dnia 20 maja 2009 r. na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja pt. "W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii", zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż
Nagranie dyskusji (85 min.):


Wypowiedzi uczestników (Radio eM, rozmawiała Joanna Raś): ks. Grzegorz Wita (organizator):


o. Ireneusz S. Ledwoń:


o. Jan Konior:


O kierunku "Nauki o rodzinie"

(wypowiedź ks. Ireneusza Celarego dla Radia eM , rozmawiała Joanna Raś)Dnia 21.04.2009 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się dyskusja panelowa: Dr House kontra Bóg, czyli dylematy ponowoczesności, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Teologów WTL UŚ oraz Centrum Kultury i Dialogu. Udział wzięli: prof. Krzysztof Wieczorek, Jarosław Makowski, ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Dyskusję prowadził Artur Madaliński. Fotoreportaż
Posłuchaj/pobierz nagranie całości dyskusji (wma, 132 minuty)25 lutego 2009 na Wydziale Teologicznym UŚ odbył się panel dyskusyjny wokół książki, która wpisuje się w nurt badań nad historycznym Jezusem: Geza Vermes "Twarze Jezusa". W panelu zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Teologów WTL UŚ oraz Centrum Kultury i Dialogu (Ignatianum, Kraków) udział wzięli: ks. dr hab. Artur Malina, o. Jacek Prusak SI, ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Dyskusję poprowadził Jarosław Makowski. Fotoreportaż
Posłuchaj/pobierz nagranie całości dyskusji (wma, 122 minuty)

wypowiedzi o. J. Prusaka i ks. A. Maliny:


(Radio eM , rozmawiała Joanna Raś)Dnia 27 listopada 2008 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa z cyklu Teologia na nowe tysiąclecie: "Szerokie horyzonty czy punkt widzenia", zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ . Tematem przewodnim była interdyscyplinarność nauk, jej rola, zalety i niebezpieczeństwa oraz miejsce teologii pośród nauk. Szczegółowy program
Fotoreportaż

wypowiedzi ks. A. Abdank-Kozubskiego i ks. J. Kempy:

(Radio eM , rozmawiała Joanna Raś)W dniach 3-5 listopada br. Wydział Teologiczny UŚ gościł grupę ekspertów w ramach programu pilotażowego AVEPRO (Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Faculties), agencji utworzonej z inicjatywy Kongregacji do spraw wychowania katolickiego w celu monitorowania jakości kształcenia na wydziałach teologicznych podczas ich włączania do systemu bolońskiego. Fotoreportaż oraz szczegółowy program wizyty


(od lewej: o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, prof. dr hab. inż. Edward Jezierski, ks. dr hab. Jarosław Michalski prof. UMK, o. prof. dr hab. Remigiusz Stefan Degórski OSPPE)
wypowiedź prof. Edwarda Jezierskiego:


wypowiedź Dziekana, ks. dr. hab. Andrzeja Żądło:


(Radio eM , rozmawiała Joanna Raś)


Konferencja naukowa

„Gatunki literackie” współczesnego Magisterium
i ich konsekwencje dla metodologii teologii

Katowice, 22. listopada 2006 roku

nagrania

[publikowany materiał chroniony jest prawami autorskimi]


Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), Rozwój historyczny pojęcia i roli MagisteriumO. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski (KUL, Lublin), Co to znaczy, że Magisterium jest źródłem teologicznym?DYSKUSJA
Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Andrzeja Nowickiego (PWT, Wrocław)dalsza dyskusjaDr hab. Józef Majewski (UG, Gdańsk), Konieczność/możliwość rozróżnienia pomiędzy Magisterium doktrynalnym i pastoralnym


Ks. dr Sławomir Pawłowski (KUL, Lublin), „Hierarchia prawd” a „hierarchia wypowiedzi” MagisteriumdyskusjaCZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA
DYSKUSJA

wprowadzenie: Problem relacji pomiędzy tekstami sprzed wyboru i tekstami papie-skimi – ks. dr Andrzej Dańczak (Gdańsk)
dyskusjawprowadzenie: Czy istnieją „prywatne” wypowiedzi papieskie? – ks. dr Antoni Klupczyński (UAM, Poznań)
dyskusjawprowadzenie: Znaczenie papieskiej poezji – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (WTL UŚ, Katowice)
dyskusjawprowadzenie: Problem rangi/roli dokumentów Kongregacji Nauki Wiary – ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek (PAT, Kraków)
dyskusjawprowadzenie: Rola Papieskiej Komisji Biblijnej – ks. dr Artur Malina (WTL UŚ, Katowice)
dyskusja